King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一百四十九篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 9 節經文 約伯記 箴言  預設格式


 1. 你們要讚美耶和華!向耶和華唱新歌,在聖民的會中讚美他!
 2. 願以色列因造他的主歡喜!願錫安的民因他們的王快樂!
 3. 願他們跳舞讚美他的名,擊鼓彈琴歌頌他!
 4. 因為耶和華喜愛他的百姓;他要用救恩當作謙卑人的妝飾。
 5. 願聖民因所得的榮耀高興!願他們在床上歡呼!
 6. 願他們口中稱讚神為高,手裡有兩刃的刀,
 7. 為要報復列邦,刑罰萬民。
 8. 要用鍊子捆他們的君王,用鐵鐐鎖他們的大臣;
 9. 要在他們身上施行所記錄的審判。他的聖民都有這榮耀。你們要讚美耶和華!
約伯記 詩篇 第一百四十八篇 詩篇 第一百五十篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文