King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一百三十三篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 3 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (大衛上行之詩。)看哪,弟兄和睦同居是何等地善,何等地美!
  2. 這好比那貴重的油澆在亞倫的頭上,流到鬍鬚,又流到他的衣襟;
  3. 又好比黑門的甘露降在錫安山;因為在那裡有耶和華所命定的福,就是永遠的生命。
約伯記 詩篇 第一百三十二篇 詩篇 第一百三十四篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文