King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一百三十篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 8 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (上行之詩。)耶和華啊,我從深處向你求告!
  2. 主啊,求你聽我的聲音!願你側耳聽我懇求的聲音!
  3. 主─耶和華啊,你若究察罪孽,誰能站得住呢?
  4. 但在你有赦免之恩,要叫人敬畏你。
  5. 我等候耶和華,我的心等候;我也仰望他的話。
  6. 我的心等候主,勝於守夜的,等候天亮,勝於守夜的,等候天亮。
  7. 以色列啊,你當仰望耶和華!因他有慈愛,有豐盛的救恩。
  8. 他必救贖以色列脫離一切的罪孽。
約伯記 詩篇 第一百二十九篇 詩篇 第一百三十一篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文