King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一百二十八篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 6 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (上行之詩。)凡敬畏耶和華、遵行他道的人便為有福!
  2. 你要吃勞碌得來的;你要享福,事情順利。
  3. 你妻子在你的內室,好像多結果子的葡萄樹;你兒女圍繞你的桌子,好像橄欖栽子。
  4. 看哪,敬畏耶和華的人必要這樣蒙福!
  5. 願耶和華從錫安賜福給你!願你一生一世看見耶路撒冷的好處!
  6. 願你看見你兒女的兒女!願平安歸於以色列!
約伯記 詩篇 第一百二十七篇 詩篇 第一百二十九篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文