King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一百二十六篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 6 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (上行之詩。)當耶和華將那些被擄的帶回錫安的時候,我們好像做夢的人。
  2. 我們滿口喜笑、滿舌歡呼的時候,外邦中就有人說:耶和華為他們行了大事!
  3. 耶和華果然為我們行了大事,我們就歡喜。
  4. 耶和華啊,求你使我們被擄的人歸回,好像南地的河水復流。
  5. 流淚撒種的,必歡呼收割!
  6. 那帶種流淚出去的,必要歡歡樂樂地帶禾捆回來!
約伯記 詩篇 第一百二十五篇 詩篇 第一百二十七篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文