King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一百二十四篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 8 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (大衛上行之詩。)以色列人要說:若不是耶和華幫助我們,
  2. 若不是耶和華幫助我們,當人起來攻擊我們、
  3. 向我們發怒的時候,就把我們活活地吞了。
  4. 那時,波濤必漫過我們,河水必淹沒我們,
  5. 狂傲的水必淹沒我們。
  6. 耶和華是應當稱頌的!他沒有把我們當野食交給他們吞吃(原文是牙齒)。
  7. 我們好像雀鳥,從捕鳥人的網羅裡逃脫;網羅破裂,我們逃脫了。
  8. 我們得幫助,是在乎倚靠造天地之耶和華的名。
約伯記 詩篇 第一百二十三篇 詩篇 第一百二十五篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文