King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一百二十二篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 9 節經文 約伯記 箴言  預設格式


 1. (大衛上行之詩。)人對我說:我們往耶和華的殿去,我就歡喜。
 2. 耶路撒冷啊,我們的腳站在你的門內。
 3. 耶路撒冷被建造,如同連絡整齊的一座城。
 4. 眾支派,就是耶和華的支派,上那裡去,按以色列的常例(或譯:作以色列的證據)稱讚耶和華的名。
 5. 因為在那裡設立審判的寶座,就是大衛家的寶座。
 6. 你們要為耶路撒冷求平安!耶路撒冷啊,愛你的人必然興旺!
 7. 願你城中平安!願你宮內興旺!
 8. 因我弟兄和同伴的緣故,我要說:願平安在你中間!
 9. 因耶和華─我們神殿的緣故,我要為你求福!
約伯記 詩篇 第一百二十一篇 詩篇 第一百二十三篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文