King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第五十三篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 6 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (大衛的訓誨詩,交與伶長。調用麻哈拉。)愚頑人心裡說:沒有神。他們都是邪惡,行了可憎惡的罪孽;沒有一個人行善。
  2. 神從天上垂看世人,要看有明白的沒有?有尋求他的沒有?
  3. 他們各人都退後,一同變為污穢;並沒有行善的,連一個也沒有。
  4. 作孽的沒有知識嗎?他們吞吃我的百姓如同吃飯一樣,並不求告神。
  5. 他們在無可懼怕之處就大大害怕,因為神把那安營攻擊你之人的骨頭散開了。你使他們蒙羞,因為神棄絕了他們。
  6. 但願以色列的救恩從錫安而出。神救回他被擄的子民那時,雅各要快樂,以色列要歡喜。
約伯記 詩篇 第五十二篇 詩篇 第五十四篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文