King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第四十三篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 5 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. 神啊,求你伸我的冤,向不虔誠的國為我辨屈;求你救我脫離詭詐不義的人。
  2. 因為你是賜我力量的神,為何丟棄我呢?我為何因仇敵的欺壓時常哀痛呢?
  3. 求你發出你的亮光和真實,好引導我,帶我到你的聖山,到你的居所!
  4. 我就走到神的祭壇,到我最喜樂的神那裡。神啊,我的神,我要彈琴稱讚你!
  5. 我的心哪,你為何憂悶?為何在我裡面煩躁?應當仰望神,因我還要稱讚他。他是我臉上的光榮(原文是幫助),是我的神。
約伯記 詩篇 第四十二篇 詩篇 第四十四篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文