King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第十四篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 7 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (大衛的詩,交與伶長。)愚頑人心裡說:沒有神。他們都是邪惡,行了可憎惡的事;沒有一個人行善。
  2. 耶和華從天上垂看世人,要看有明白的沒有,有尋求神的沒有。
  3. 他們都偏離正路,一同變為污穢;並沒有行善的,連一個也沒有。
  4. 作孽的都沒有知識嗎?他們吞吃我的百姓,如同吃飯一樣,並不求告耶和華。
  5. 他們在那裡大大地害怕,因為神在義人的族類中。
  6. 你們叫困苦人的謀算變為羞辱;然而耶和華是他的避難所。
  7. 但願以色列的救恩從錫安而出。耶和華救回他被擄的子民那時,雅各要快樂,以色列要歡喜。
約伯記 詩篇 第十三篇 詩篇 第十五篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文