King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第十三篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 6 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (大衛的詩,交與伶長。)耶和華啊,你忘記我要到幾時呢?要到永遠嗎?你掩面不顧我要到幾時呢?
  2. 我心裡籌算,終日愁苦,要到幾時呢?我的仇敵升高壓制我,要到幾時呢?
  3. 耶和華─我的神啊,求你看顧我,應允我!使我眼目光明,免得我沉睡至死;
  4. 免得我的仇敵說:我勝了他;免得我的敵人在我搖動的時候喜樂。
  5. 但我倚靠你的慈愛;我的心因你的救恩快樂。
  6. 我要向耶和華歌唱,因他用厚恩待我。
約伯記 詩篇 第十二篇 詩篇 第十四篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文