King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第十一篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 7 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (大衛的詩,交與伶長。)我是投靠耶和華;你們怎麼對我說:你當像鳥飛往你的山去。
  2. 看哪,惡人彎弓,把箭搭在弦上,要在暗中射那心裡正直的人。
  3. 根基若毀壞,義人還能做什麼呢?
  4. 耶和華在他的聖殿裡;耶和華的寶座在天上;他的慧眼察看世人。
  5. 耶和華試驗義人;惟有惡人和喜愛強暴的人,他心裡恨惡。
  6. 他要向惡人密布網羅;有烈火、硫磺、熱風,作他們杯中的分。
  7. 因為耶和華是公義的,他喜愛公義;正直人必得見他的面。
約伯記 詩篇 第十篇 詩篇 第十二篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文