King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第三篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 8 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. (大衛逃避他兒子押沙龍的時候作的詩。)耶和華啊,我的敵人何其加增;有許多人起來攻擊我。
  2. 有許多人議論我說:他得不著神的幫助。(細拉)
  3. 但你─耶和華是我四圍的盾牌,是我的榮耀,又是叫我擡起頭來的。
  4. 我用我的聲音求告耶和華,他就從他的聖山上應允我。(細拉)
  5. 我躺下睡覺,我醒著,耶和華都保佑我。
  6. 雖有成萬的百姓來周圍攻擊我,我也不怕。
  7. 耶和華啊,求你起來!我的神啊,求你救我!因為你打了我一切仇敵的腮骨,敲碎了惡人的牙齒。
  8. 救恩屬乎耶和華;願你賜福給你的百姓。(細拉)
約伯記 詩篇 第二篇 詩篇 第四篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文