King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

詩篇 第一篇

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
共 6 節經文 約伯記 箴言    預設格式


  1. 不從惡人的計謀,不站罪人的道路,不坐褻慢人的座位,
  2. 惟喜愛耶和華的律法,晝夜思想,這人便為有福!
  3. 他要像一棵樹栽在溪水旁,按時候結果子,葉子也不枯乾。凡他所做的盡都順利。
  4. 惡人並不是這樣,乃像糠粃被風吹散。
  5. 因此,當審判的時候惡人必站立不住;罪人在義人的會中也是如此。
  6. 因為耶和華知道義人的道路;惡人的道路卻必滅亡。
約伯記 約伯記 第四十二章 詩篇 第二篇 箴言
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文