King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經

以斯拉記 第十章

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
共 44 節經文 歷代志下 尼希米記  預設格式


 1. 以斯拉禱告,認罪,哭泣,俯伏在神殿前的時候,有以色列中的男女孩童聚集到以斯拉那裡,成了大會,眾民無不痛哭。
 2. 屬以攔的子孫、耶歇的兒子示迦尼對以斯拉說:我們在此地娶了外邦女子為妻,干犯了我們的神,然而以色列人還有指望。
 3. 現在當與我們的神立約,休這一切的妻,離絕他們所生的,照著我主和那因神命令戰兢之人所議定的,按律法而行。
 4. 你起來,這是你當辦的事,我們必幫助你,你當奮勉而行。
 5. 以斯拉便起來,使祭司長和利未人,並以色列眾人起誓說,必照這話去行;他們就起了誓。
 6. 以斯拉從神殿前起來,進入以利亞實的兒子約哈難的屋裡,到了那裡不吃飯,也不喝水;因為被擄歸回之人所犯的罪,心裡悲傷。
 7. 他們通告猶大和耶路撒冷被擄歸回的人,叫他們在耶路撒冷聚集。
 8. 凡不遵首領和長老所議定、三日之內不來的,就必抄他的家,使他離開被擄歸回之人的會。
 9. 於是,猶大和便雅憫眾人,三日之內都聚集在耶路撒冷。那日正是九月二十日,眾人都坐在神殿前的寬闊處;因這事,又因下大雨,就都戰兢。
 10. 祭司以斯拉站起來,對他們說:你們有罪了;因你們娶了外邦的女子為妻,增添以色列人的罪惡。
 11. 現在當向耶和華─你們列祖的神認罪,遵行他的旨意,離絕這些國的民和外邦的女子。
 12. 會眾都大聲回答說:我們必照著你的話行,
 13. 只是百姓眾多,又逢大雨的時令,我們不能站在外頭,這也不是一兩天辦完的事,因我們在這事上犯了大罪;
 14. 不如為全會眾派首領辦理。凡我們城邑中娶外邦女子為妻的,當按所定的日期,同著本城的長老和士師而來,直到辦完這事,神的烈怒就轉離我們了。
 15. 惟有亞撒黑的兒子約拿單,特瓦的兒子雅哈謝阻擋(或譯:總辦)這事,並有米書蘭和利未人沙比太幫助他們。
 16. 被擄歸回的人如此而行。祭司以斯拉和些族長按著宗族都指名見派;在十月初一日,一同在座查辦這事,
 17. 到正月初一日,才查清娶外邦女子的人數。
 18. 在祭司中查出娶外邦女子為妻的,就是耶書亞的子孫約薩達的兒子,和他弟兄瑪西雅、以利以謝、雅立、基大利;
 19. 他們便應許必休他們的妻。他們因有罪,就獻群中的一隻公綿羊贖罪。
 20. 音麥的子孫中,有哈拿尼、西巴第雅。
 21. 哈琳的子孫中,有瑪西雅、以利雅、示瑪雅、耶歇、烏西雅。
 22. 巴施戶珥的子孫中,有以利約乃、瑪西雅、以實瑪利、拿坦業、約撒拔、以利亞撒。
 23. 利未人中,有約撒拔、示每、基拉雅(基拉雅就是基利他),還有毘他希雅、猶大、以利以謝。
 24. 歌唱的人中有以利亞實。守門的人中,有沙龍、提聯、烏利。
 25. 以色列人巴錄的子孫中,有拉米、耶西雅、瑪基雅、米雅民、以利亞撒、瑪基雅、比拿雅。
 26. 以攔的子孫中,有瑪他尼、撒迦利亞、耶歇、押底、耶利末、以利雅。
 27. 薩土的子孫中,有以利約乃、以利亞實、瑪他尼、耶利末、撒拔、亞西撒。
 28. 比拜的子孫中,有約哈難、哈拿尼雅、薩拜、亞勒。
 29. 巴尼的子孫中,有米書蘭、瑪鹿、亞大雅、雅述、示押、耶利末。
 30. 巴哈摩押的子孫中,有阿底拿、基拉、比拿雅、瑪西雅、瑪他尼、比撒列、賓內、瑪拿西。
 31. 哈琳的子孫中,有以利以謝、伊示雅、瑪基雅、示瑪雅、西緬、
 32. 便雅憫、瑪鹿、示瑪利雅。
 33. 哈順的子孫中,有瑪特乃、瑪達他、撒拔、以利法列、耶利買、瑪拿西、示每。
 34. 巴尼的子孫中,有瑪玳、暗蘭、烏益、
 35. 比拿雅、比底雅、基祿、
 36. 瓦尼雅、米利末、以利亞實、
 37. 瑪他尼、瑪特乃、雅掃、
 38. 巴尼、賓內、示每、
 39. 示利米雅、拿單、亞大雅、
 40. 瑪拿底拜、沙賽、沙賴、
 41. 亞薩利、示利米雅、示瑪利雅、
 42. 沙龍、亞瑪利雅、約瑟。
 43. 尼波的子孫中,有耶利、瑪他提雅、撒拔、西比拿、雅玳、約珥、比拿雅。
 44. 這些人都娶了外邦女子為妻,其中也有生了兒女的。
歷代志下 以斯拉記 第九章 尼希米記 第一章 尼希米記
King James Version Basic English Version (含strong number)中文和合本 簡體聖經
回查詢閱讀系統 查詢其他經文 閱讀其他經文