闽竒ゅ 玡
01289 b@rak (ㄈ孽ゅ) {ber-ak'}  
  
讽 01288; TWOT - 2641; 笆迭  
  
窜﹚セ - bless 4, kneel 1; 5  
  
1) 毛, 各  
  1a) (P'al)  
    1a1) 各 (だ迭)  
    1a2) 砆褐  
  1b) (Pael) 褐褐, 毛

01289 b@rak (Aramaic) {ber-ak'} corresponding to 01288; TWOT - 2641; v AV - bless 4, kneel 1; 5 1) to bless, kneel 1a) (P'al) 1a1) kneeling (participle) 1a2) to be blessed 1b) (Pael) to bless, praise

回查询阅读系统 查询其他经文 阅读其他经文